Disclaimer voor kolibribv.nl

Kolibri Leisure Management BV (Kamer van Koophandel: 37119974), hierna te noemen Kolibri, verleent u hierbij toegang tot kolibribv.nl en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen. Kolibri behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kolibri spant zich in om de inhoud van kolibribv.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op kolibribv.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kolibri.

In het bijzonder zijn alle prijzen op kolibribv.nl onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten. Gebruikers kunnen zelf inhoud plaatsen op kolibribv.nl. Kolibri oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit, maar zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het contactformulier. Voor op kolibribv.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Kolibri nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Kolibri en haar licentiegevers en bezoekers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Kolibri, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.